V 19   Bruno von Vierhundert Hertz

 

Data urodzenia: 19.12.2005r.

Ojciec: VA 2 (DK+B).  ARKO vom Butjenter Land.

Matka: HUMMEL von Vierhundert Hertz.

HD: Fast Normal.

ED: Normal.

Wyszkolenie: SchH3.

Kkl1, DNA.